Österlen Garden Show
Anmälan utställare 2023

I samband med ansökan till mässan antas ni ha tagit del av och förstått nedanstående allmänna bestämmelser. 

Länk till anmälningsformulär finns längst ner på sidan.

UTSTÄLLARE VID ÖSTERLEN GARDEN SHOW 13-14 maj 2023

Här välkomnar vi alla utställare med stark koppling till

odling, förädlade resultat av odling och trädgård.

Datum och tider
13-14 maj 2023, lördag kl. 10-17, söndag kl.10-16.


Plats
Park och idrottsplats i Lunnarp (6 km öster om Tomelilla), Kverrestadsvägen 23, 27396 Tomelilla. Se hemsidan för vägbeskrivning och information om färdsätt hit. www.osterlengardenshow.se. Mässan genomförs utomhus och underlaget är grus, gräs eller asfalt. Mässan förbehåller sig rätten att fördela utställningsplatser. Tält/bord/tillbehör kan hyras och vi samarbetar med tältuthyrare som erbjuder dessa tjänster.


Utställare
Allt från fröer, plantor och trädgårdsredskap till trädgårdskonst, anläggning, uterum, trädgårdsdesign, markskruv och bevattning exempelvis. Här återfinns exempelvis intresseföreningar, skolor samt offentliga aktörer inom genren.


Inflyttning och utflyttning
Inflyttning: Fredag 12 maj kl. 10.00 – 18.00 (detaljer specificeras närmre mässan i utställarmail). Finns behov av att komma tidigare kontakta oss. Utflyttning: Söndag 14 maj från kl. 16.00.

OBS! Ingen utställare får packa ihop före 16.00!


Utställarservice
I utställarloungen finns möjlighet att värma mat, sitta och äta, pausa och gå på toaletten. I övrigt finns matvagnar och kiosk samt ett stort serveringstält.


Bevakning
Området är avspärrat under mässan. Nattvakter bevakar området fredag natt till lördag, samt lördag natt till söndag.


Föreläsningar
Under dagarna anordnas en mängd intressanta föreläsningar med personer med koppling till odling och trädgård.


Barnhörna
Vi anordnar barnaktiviteter för att göra mässan attraktiv för barnfamiljer.


Kultur
Kulturinslag med lokala aktörer ordnas under mässan.

Marknadsföring
Marknadsföringen av mässan sker bland annat genom dessa kanaler:

 • Annonsering och artiklar i lokal tryckt media
 • Programblad med mässkarta, här finns möjlighet att annonsera
 • Skyltar och banners utmed skånska vägar och infart längs riksväg 11
 • Lokala arrangemang
 • Turistbyråer, kommuner, stiftelser, kontakt med intresseorganisationer
 • Facebook, instagram, hemsidor, mässans egna samt samarbetspartners


Annons i mässblad
Är du intresserad av att annonsera i mässbladet, (färdig annons i PDF-format fordras) så meddela det vid anmälan. Datum för inlämnande skickas ut per mail. Det finns ett begränsat antal annonsplatser, de kostar 700 kr för format liggande A7 (74 x 105 mm), alternativt 500 kr för format stående A8 (52 x 74 mm).


Presentation på hemsidan
Vid anmälan ombeds du att beskriva företaget/organisationen med max 200 tecken. Denna information kommer vi att lägga på vår hemsida och då begränsat med plats finns kommer vi att redigera texten om den överskrider 200 tecken. Önskar du ha med din logotyp, vänligen maila webanpassad sådan till osterlengardenshow@gmail.com vid anmälan.


Priser
Alla deltagande utställare debiteras separat anmälningsavgift (600kr/st) oavsett om man har egen monter eller väljer att dela med annat företag/organisation- samtliga deltagande utställare ska lämna egen anmälan.


Sedan tillkommer markhyra (120kr/kvm upp till 20 kvm, allt överskjutande 75 kr/kvm) som är minst 6 kvm fördelat på 2 x 3 meter om inget annat önskemål anges. Önskas annan yta uppge detta vid anmälan. Egna tält får tas med. 

Nytt är att man kan boka monterplats i mässhallen där vi också kommer att ha utställare i år.

Utöver detta tillkommer eventuella tillval såsom el, bord eller hyra av tält, då tillkommer moms vilken också är avdragsgill för företag.


Ideella föreningar betalar anmälningsavgift om 600 kr för plats ute om 2 x 3 meter.

Exempel på avgifter:

Anmälnings-

avgift

Markhyra

Tälthyra (ex moms)

Total

2 x 3 m

600

120 kr x 6 kvm

-

1320 kr

Plats utomhus annan önskad yta

600

120 kr x kvm önskad yta upp till 20 kvm, däröver 60 kr/kvm.

Eget tält får tas med.

Se yta

Ideella föreningar plats utomhus

2 x 3 m

600

-

-

600 kr

Vitt tält 3 x 3 m

600

1080 kr (120 x 9)

Intresseanmälan kan lämnas, vi återkommer med pris.

Vitt tält 5 x 5 m

600

2700 kr (120 x 20) + (5 x 60)

Intresseanmälan kan lämnas, vi återkommer med pris.


Monterplats i mässhall

600

150 kr x 6 kvm

-

1200 kr

Önskas el framdragen till monterplats tillkommer detta med 200 kr upp till förbrukning mindre än 1000W. Vid behov av mer än 1000W debiteras 400 kr. 

Fakturering
Anmälningsavgiften på 600 kr faktureras med 10 dagars förfallotid. Resterande kostnad för utställningsplatsen kommer att faktureras med förfallotid 30 dagar. Mässplatsen ska vara slutbetald innan mässans början. Särskild påminnelseavgift utgår med 50 kr, dröjsmålsränta debiteras med 18%.

Fakturan ställs ut av Österlen Garden Show c/o Lunnarps BK. Observera att arrangören är en ideell förening som inte är momsredovisningsskyldig.


Kostnader för tält/bord/marknadsstånd faktureras direkt från uthyrningsfirma, denna moms tillkommer och är därmed avdragsgill.


Bokning
Ni kan anmäla ert intresse att delta genom att klicka på anmälningslänken längst ner.

Ange företagsuppgifter (namn, faktureringsadress, bransch, organisationsnummer) samt önskemål om storlek på utställningsyta samt ev behov av tält, el, annons, bord etc. Om ni anger önskemål om hyra av tält, bord eller marknadsstånd kommer vi att lämna ut era uppgifter till tredje part (tältuthyrare) för fakturering av tält. Dessa faktureras separat från tältuthyrare.

Anmälningsvillkor: Efter att ni beviljats plats ska anmälningsavgiften på 600 kr erläggas. Anmälan är giltig först när avgiften inkommit (vi samlar ihop några stycken innan det skickas ut).


I samband med anmälan till mässan antas ni ha tagit del av och förstått samtliga anmälningsvillkor och nedanstående allmänna bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att välja bland utställare för att undvika för många utställare med liknande produkter.


Arrangör - kontaktpersoner
Huvudarrangör: Österlen Garden Show/ Lunnarps BK
Projektledare för mässan: Anna Stjernfeldt, 0730-918556.
E-post: osterlengardenshow@gmail.com
Hemsida: www.osterlengardenshow.se

Allmänna bestämmelser

I samband med anmälan till mässan antas ni ha tagit del av och förstått nedanstående allmänna bestämmelser.

 • Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer och är bindande för utställaren, efter mässans prövning bekräftas deltagande. Mässan förbehåller sig rätten att göra justeringar beträffande turordning och utställningsplats. Plats reserveras när anmälningsavgiften om 600 kr inkommit. Överlåtelse av utställningsplats får inte ske utan mässans godkännande.
 • Inflyttning får inte ske förrän utställarens mässplats är betald.
 • Mässans tider observeras. Utställningsplatsen ska vara inredd och färdig den tid mässan anger. I annat fall får mässan disponera utrymmet utan skyldighet till återbetalning av hyran. Utställda varor får inte tas bort under den tid som mässan pågår. Alla utställda föremål samt inredning ska vara bortförda från området på angiven tid.
 • Monterns dimensioner får inte överskridas.
 • Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan.
 • Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. För utställning av maskiner gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets meddelanden. Mässan friskriver sig från kostnader som uppkommer genom att utställare inte följer bestämmelser.
 • Eventuella kostnader för elanslutningar debiteras. Alla elinstallationer skall godkännas av mässan.
 • Mässan sköter allmän renhållning, utställarna respektive monter.
 • Kontrollera företagets försäkringar. Det kan vara aktuellt att teckna separat försäkring för mässdeltagandet.
 • Utställare medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje man.
 • Utställare får inte, utan medgivande, upplåta reklamplatser eller plats för medutställare (underutställare) som inte angivits i anmälan. Det är vidare ej tillåtet att hänvisa till utställning utanför mässan.
 • Om mässan/utställningen inte kan genomföras på grund av strejk, eldsolyckor eller annat som mässan inte råder över, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet.
 • Avbeställning av mässdeltagande ska göras skriftligt och senast 30 dagar innan mässan. Då debiteras endast 50% av monterhyran, i annat fall förfaller hela monterhyran till betalning. Avbeställning 60 dagar före mässans start återbetalas 100 % av monterhyran. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
 • Utställaren ansvarar för skador som kan uppkomma på hyrd monterplats, tält etc.
 • Direktförsäljning är tillåten. Dock kan viss inskränkning finnas beträffande livsmedel för direkt förtäring (kafé-, kiosk-, serveringsverksamhet).
 • Mässan är politiskt oberoende och alla former av politisk information eller opinionsyttringar inom eller i anslutning till föreningens mässområde från politiska partier eller politiska grupperingar är inte tillåten. Brott mot denna regel kommer att beivras (4 kap. 6§ Brottsbalken).
 • Servering av alkohol är inte tillåtet.
 • Vid anmälan godkänner ni att mässan kommer att fotografera på mässområdet i samband med mässan och dessa bilder sedan användas i marknadsföringssyfte.
 • Vid anmälan godkänner ni att vi presenterar företaget/organisationen i marknadsföringssammanhang.
 • Utställare är skyldig att inom mässans område följa mässledningens regler.
 • Vi kommer att spara och behandla de uppgifter du lämnar vid anmälan tre månader efter mässan samt spara och behandla era kontaktuppgifter och mässplatsönskemål efter mässan för att kunna bjuda in er till mässan nästkommande år. Du har rätt att få tillgång till och överföra uppgifter eller att få dem borttagna, lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet och när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Kontakta oss i så fall på osterlengardenshow@gmail.com.

OBS! Kartan visar en preliminär utformning av mässområdet.

Monterplaceringarna kommer att ändras innan mässan.

I samband med ansökan till mässan antas ni ha tagit del av och förstått ovanstående allmänna bestämmelser. 

(Öppnas i nytt fönster)